2050: Klimaticky neutrální Evropa

Na konci loňského roku představila Evropská komise „Evropskou zelenou dohodu“, která představuje soubor politických iniciativ se společným cílem učinit Evropu klimaticky neutrální do roku 2050. Ursula vod der Leyen, předsedkyně Evropské komise, uvedla, že: „Evropská zelená dohoda je naší novou strategií růstu. Pomůže nám snížit emise a vytvořit nová pracovní místa.“ Komise navrhne evropský zákon o klimatu, který přinese nové právní předpisy týkající se cirkulární ekonomiky zemědělství, energeticky efektivní výstavby nebo biologické rozmanitosti. Evropská komise plánuje investovat do všech hospodářských odvětví, aby dosáhla svého ambiciózního cíle přeměnit EU na nízkouhlíkovou ekonomiku. V září 2020 EK vyhlásila výzvu pro podávání výzkumných a inovačních projektů v hodnotě 1 miliardy EUR, které reagují na klimatickou krizi a pomáhají chránit jedinečné evropské ekosystémy a biologickou rozmanitost. Další informace naleznete na adrese: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669

Photo: Guy Bowden, unsplash