Peníze, příroda, sociální péče: Workshop

„To bylo mnohem lepší, než jsem čekal.“ „Výměna a kultura zpětné vazby byly velmi dobré. Komentáře k článkům byly relevantní a velmi užitečné. To se tak často nepraktikuje.“ „Spolupráce, to je smysl projektů EU.“ „Velmi na mě zapůsobily interaktivní didaktické části.“ „Dobrá atmosféra i přes online komunikaci.“

Účastníci projektu ze sedmi organizací ze sedmi evropských zemí se během jednoho týdne, od 16. do 20. listopadu 2020, dohodli na prvních sedmi příspěvcích do vzdělávací platformy. Kvůli krizi v koruně musel být seminář několikrát odložen a nyní se musel konat online. Mezi diskutovaná témata patřila Moderní měnová teorie (MMT), Dluh, Evropa a globální Jih, Ekonomické strategie pro zvládání krizí (EU), Perspektivy budoucnosti Evropy: V rámci tohoto tématu byly diskutovány otázky: Konkurence nebo spolupráce, Veřejné statky a sociální blahobyt, Klima a ekonomika a Posílení postavení žen jako aktérů v ekonomice.

Multiperspektivita: co to znamená?

Jak různorodá jsou témata, tak rozdílné jsou i přístupy. Zatímco někteří jsou socializováni neoklasickými přístupem a méně obeznámeni s odkazem na několik teoretických přístupů. Rámců v jednom článku, jiní se přiklánějí k (post)keynesiánskému perspektivy a staví je do kontrastu s neoklasickými argumenty. Existuje pouze jeden pohled? Jak nejlépe koncipovat vzdělávací materiály, aby čtenáři věděli, „na čem jsou“, a nebyli zahlceni? Nevzrušená, poměrně častá diskuse o těchto otázkách podnítila zkoumání jiných pohledů a reflexi vlastního pohledu. Jeden z nich je již nyní jisté: Učební platforma bude jakousi Gesamtkunstwerk.

Online didaktika

Osvěžený a plný zkušeností, irský partner představil projekt používání interaktivních online nástrojů. Mentimetr, speakeasy, jamboard a další. Padlet byly okamžitě použity ve snaze otestovat vypracované didaktické části vzdělávacích materiálů společně online a v malých skupinách. Šlo to překvapivě dobře. Německo spaluje nejvíce hnědého uhlí na světě, že zhruba 80 % hnědého uhlí se spaluje v Německu. Světové primární energie tvoří fosilní paliva, praktikovaná s využitím fosilních paliv. Bankovními rozvahami, debatovali o krizových scénářích a sbírali makro a mikrofaktory, které je třeba vzít v úvahu při zakládání společnosti. A mnoho dalšího. Materiály budou nyní přepracovány na základě zpětné vazby a začátkem roku 2021 budou zpřístupněny na vzdělávací platformě.

Online workshopy: nesenzuální-senzuální zkušenost

Nicméně online workshop může překlenout propast, ale nemůže nahradit intenzitu a všestrannost „skutečné“ výměny. Ne všechny didaktické části mohly být použity a diskutovány společně. Chyběly diskuse ve dvojicích nebo v malých skupinkách během oběda nebo večer, které mají tak pozitivní vliv na skupinové aktivity. Chyběly nápady z přestávkových diskusí a možnost prohloubit jednotlivá témata. Většina skupiny se již navzájem znala. To byla naše výhoda.

Sociálně-ekonomické vzdělávání je vzdělávání k demokracii

Naším cílem je, aby ekonomika a společnost byly srozumitelné. Zejména v době hlubokých proměn, klimatických změn, změn vyvolaných digitalizací a negativních důsledků krize koruny, které lze očekávat pro ekonomiku a sociální jistoty občanů: toto porozumění může pomoci zabránit propadu do interpretaci reality, která jde ruku v ruce s pohrdáním jinými lidmi nebo skupinami.