NAŠE VZDĚLÁVACÍ PLATFORMA JE ONLINE

Chcete pochopit, jak vznikají peníze? Jaké jsou různé aspekty nerovnosti a jak je řešit? V čem spočívá hospodářský růst, změna klimatu a udržitelný rozvoj? Proč žijeme v „dluhové ekonomice“ – a jak je to s globální spravedlností? Chcete se konečně dozvědět něco o daních, aniž byste museli zívat? Pak se ponořte do kurzů, které jsme pro vás na tato a další témata připravili. Nabízíme krátkou verzi pro přehled o každém tématu a také podrobnější informace pro ty, kteří se chtějí dozvědět více. Pro ty, kteří spěchají, jsme připravili krátký úvod ke každému kurzu. Lektoři vzdělávání dospělých zde najdou také metodické návrhy (didaktická cvičení) pro začlenění socioekonomické problematiky do své vzdělávací práce.

Nabízíme krátkou verzi pro přehled každého tématu a také základní informace pro ty, kteří se chtějí dozvědět více. Pro ty, kteří spěchají, jsme připravili krátký úvod ke každému kurzu. Lektoři vzdělávání dospělých zde najdou také metodické návrhy (didaktická cvičení) pro začlenění socioekonomických témat do své vzdělávací práce.

Učení není jednosměrná ulice: Své znalosti si můžete prohloubit v interaktivních cvičeních. Prostřednictvím fóra si můžete vyměňovat nápady s ostatními. Spojte se s námi prostřednictvím chatu.

Užijte si rozšíření obzorů a získejte cenné poznatky prostřednictvím našich kurzů!

V naší příručce najdete přehled všech kurzů.

SVĚT KOLEM NÁS V EKONOMICKÉM KONTEXTU

Jak čelit současným ekonomickým výzvám a nerovnostem?

Partnerská organizace AVITEUM se sídlem v Praze / Česká republika uspořádala 22. června 2022 seminář, jehož cílem bylo představit vzdělávací platformu a podnítit výměnu názorů na ekonomické výzvy. Na programu byly tyto otázky: Jak ekonomika ovlivňuje naše životy? Mají ženy a muži rozdílné postavení na trhu práce? Co je feministická ekonomie a jak může přispět ke snížení nerovností? Jak se můžeme informovat o ekonomických otázkách? Jaké praktické nástroje k tomu máme k dispozici? Které z nich nabízí vzdělávací platforma? A konečně, jak můžeme řešit současné ekonomické výzvy?

Čeští kolegové tak navázali na aspekty, na kterých sami pracovali (feministická ekonomie, ekonomické posílení žen). Současně začlenili otázky, na které kolegové z partnerských organizací vypracovali kurzy, a předložili je širokému publiku k diskusi.

Účastníci vyjádřili vysoké ocenění tematické rozmanitosti, která je prostřednictvím vzdělávací platformy patrná. Rovněž uvedli, že je zapotřebí více vzdělávacích materiálů o tom, jak využívat úspory, aby nedocházelo ke ztrátě hodnoty v důsledku inflace. Stejně tak by měla být podporována připravenost k získávání digitálních dovedností a kritického myšlení. Bylo také navrženo zahrnout do firem problematiku rovnosti žen a mužů a také odpovídajícím způsobem žádat o nové výzvy prostřednictvím programu ESF.

Jak akce ukázala, zamyšlení nad ekonomickými výzvami může dát mnohé do pohybu…

Není to záhada: Workshop o …

… základní sociálně-ekonomické vzdělávání v Lublinu/Polsku

Sociální nerovnost, ekologie, klima, bydlení, zdraví, genderová spravedlnost atd. – téměř vše má ekonomický rozměr. Nemusíte mít vysokoškolské vzdělání, abyste tyto souvislosti pochopili. Přesně takový je přístup naší spolupráce kolegů ze sedmi evropských zemí. Ti se sešli od 22. do 26. února 2022 na pětidenním workshopu na univerzitě WSEI v Lublinu/Polsku, aby diskutovali o socioekonomických tématech a testovali metody pro ekonomickou gramotnost ve vzdělávání dospělých.

Jedno zasedání začalo „ekonomickým speed datingem“ o sociálních nerovnostech. Jakou souvislost vidí účastníci mezi nerovností a sebevědomím, jaké jsou souvislosti mezi nerovností a změnou klimatu nebo zdravím? V dalším vstupu se kolegové mohli dozvědět definice nerovnosti, aspekty historie globální nerovnosti, dnešní příjmovou a majetkovou nerovnost mezi zeměmi a další. Diskutovalo se také o různých způsobech, jakými společnosti přispívají k emisím CO2, a tím i ke globálnímu oteplování.

Poté se žádala zvědavost a intuice, když účastníci zkoumali životní prostředí a zvažovali tyto otázky: „Kde můžete vnímat nerovnost?“, „Pro koho je (ne)vybudována infrastruktura?“, „Jakou roli hrají peníze?“, „Kde kolem vás může existovat nerovnost, kterou nevidíte?“.

Následná výměna názorů o zkoumání přešla k diskusi o opatřeních k minimalizaci nerovnosti. Vždyť rozdělení na bohaté a chudé, zdravé a nezdravé, postižené – nepostižené atd. není jen morálním problémem, který s sebou nese ponížení pro ty, kterých se týká. Je to makroekonomický problém, který se týká celé společnosti. Ekonomika nevyužívá svůj potenciál a dochází k plýtvání zdroji.

V průběhu týdne byla shromážděna celá kytice témat a metod pro vytvoření vzdělávacích materiálů pro společnou vzdělávací platformu. Pozornost byla věnována také otázkám růstu a udržitelnosti, zdanění, různým ekonomickým školám, migraci, feministické ekonomii a další digitalizaci peněz.

Po zkušenostech s online workshopem v listopadu 2020 se projektová skupina tentokrát rozhodla pro hybridní akci. Na plátně tak byli přítomni účastníci ze čtyř partnerských organizací v Lublinu a kolegové z Barcelony, Dublinu a Tartu (Estonsko). To umožnilo mnohem intenzivnější a inspirativnější výuku.

Zpětná vazba od jednoho z účastníků: „Nyní mám představu o evropské spolupráci. Zajímavá a velmi přínosná zkušenost.

Peníze, příroda, sociální péče: Workshop

„To bylo mnohem lepší, než jsem čekal.“ „Výměna a kultura zpětné vazby byly velmi dobré. Komentáře k článkům byly relevantní a velmi užitečné. To se tak často nepraktikuje.“ „Spolupráce, to je smysl projektů EU.“ „Velmi na mě zapůsobily interaktivní didaktické části.“ „Dobrá atmosféra i přes online komunikaci.“

Účastníci projektu ze sedmi organizací ze sedmi evropských zemí se během jednoho týdne, od 16. do 20. listopadu 2020, dohodli na prvních sedmi příspěvcích do vzdělávací platformy. Kvůli krizi v koruně musel být seminář několikrát odložen a nyní se musel konat online. Mezi diskutovaná témata patřila Moderní měnová teorie (MMT), Dluh, Evropa a globální Jih, Ekonomické strategie pro zvládání krizí (EU), Perspektivy budoucnosti Evropy: V rámci tohoto tématu byly diskutovány otázky: Konkurence nebo spolupráce, Veřejné statky a sociální blahobyt, Klima a ekonomika a Posílení postavení žen jako aktérů v ekonomice.

Multiperspektivita: co to znamená?

Jak různorodá jsou témata, tak rozdílné jsou i přístupy. Zatímco někteří jsou socializováni neoklasickými přístupem a méně obeznámeni s odkazem na několik teoretických přístupů. Rámců v jednom článku, jiní se přiklánějí k (post)keynesiánskému perspektivy a staví je do kontrastu s neoklasickými argumenty. Existuje pouze jeden pohled? Jak nejlépe koncipovat vzdělávací materiály, aby čtenáři věděli, „na čem jsou“, a nebyli zahlceni? Nevzrušená, poměrně častá diskuse o těchto otázkách podnítila zkoumání jiných pohledů a reflexi vlastního pohledu. Jeden z nich je již nyní jisté: Učební platforma bude jakousi Gesamtkunstwerk.

Online didaktika

Osvěžený a plný zkušeností, irský partner představil projekt používání interaktivních online nástrojů. Mentimetr, speakeasy, jamboard a další. Padlet byly okamžitě použity ve snaze otestovat vypracované didaktické části vzdělávacích materiálů společně online a v malých skupinách. Šlo to překvapivě dobře. Německo spaluje nejvíce hnědého uhlí na světě, že zhruba 80 % hnědého uhlí se spaluje v Německu. Světové primární energie tvoří fosilní paliva, praktikovaná s využitím fosilních paliv. Bankovními rozvahami, debatovali o krizových scénářích a sbírali makro a mikrofaktory, které je třeba vzít v úvahu při zakládání společnosti. A mnoho dalšího. Materiály budou nyní přepracovány na základě zpětné vazby a začátkem roku 2021 budou zpřístupněny na vzdělávací platformě.

Online workshopy: nesenzuální-senzuální zkušenost

Nicméně online workshop může překlenout propast, ale nemůže nahradit intenzitu a všestrannost „skutečné“ výměny. Ne všechny didaktické části mohly být použity a diskutovány společně. Chyběly diskuse ve dvojicích nebo v malých skupinkách během oběda nebo večer, které mají tak pozitivní vliv na skupinové aktivity. Chyběly nápady z přestávkových diskusí a možnost prohloubit jednotlivá témata. Většina skupiny se již navzájem znala. To byla naše výhoda.

Sociálně-ekonomické vzdělávání je vzdělávání k demokracii

Naším cílem je, aby ekonomika a společnost byly srozumitelné. Zejména v době hlubokých proměn, klimatických změn, změn vyvolaných digitalizací a negativních důsledků krize koruny, které lze očekávat pro ekonomiku a sociální jistoty občanů: toto porozumění může pomoci zabránit propadu do interpretaci reality, která jde ruku v ruce s pohrdáním jinými lidmi nebo skupinami.

Ekonomické zmocnění žen

Ženy jsou na trhu práce často znevýhodněny. Obvykle vydělávají méně na srovnatelných pozicích. Ženy jsou na řídících pozicích stěží zastoupeny. Jsou vnímány jako „riziková skupina“, jsou-li v postavení rodičů samoživitelů. A často jim chybí sebevědomí naplnit své kariérní vize. Zakladatelka české expertní organizace AVITEUM, která se zabývá podporou projektů se sociálním dopadem, se těmito otázkami zabývala ve svém příspěvku. Ten se zaměřoval na možnosti a nástroje podpory ekonomického postavení žen včetně podnikavosti. Zpětná vazba od dalších partnerů projektu #freshupeconomics byla velmi inspirativní a znovu otevřela otázku multiperspektivního přístupu a jeho důležitosti při prezentaci jakéhokoliv tématu. Finální příspěvek si jíž brzy přečtete na vzdělávací platformě. 🙂

Umění dávat zpětnou vazbu

Práce na tvorbě vzdělávací platformy je sama o sobě procesem učení. To bylo zcela zřejmé již během naší poslední videokonference 6. 8. 2020. V dobrém slova smyslu. Diskutovali jsme o příspěvku, který vytvořili kolegové z Vídně, jehož tématem bylo „Klima a ekonomika“. Feedback jsme dali také estonským kolegům k jejich příspěvku na téma „Veřejné statky a sociální péče“. Záhy vyvstala otázka, zda a proč se snažit zahrnovat různé perspektivy a pohledy odlišných ekonomických škol. Přetížili bychom běžného čtenáře různými interpretacemi jednotlivých témat? Partneři projektu ze sedmi evropských organizací vycházejí z odlišných myšlenkových proudů ekonomiky. A právě to považujeme za jednu z největších devíz projektu. Diverzita spolupráce je klíčem k nacházení porozumění. I nadále budeme pokračovat v online spolupráci a věříme, že příležitost k osobnímu setkání bude již brzy.

Znovu, znovu, znovu: videokonference

Realizátoři evropských projektů aktivně využívali videokonference a online spolupráci již před vypuknutím pandemie koronaviru. V době vyhlášení výjimečného stavu jsme se tak s kolegy přesunuli výhradně do online prostoru a pokračovali jsme v započaté práci. Během našeho posledního setkání jsme diskutovali možnosti spolupráce na dálku. Uvědomujeme si, že zejména práce na metodických a didaktických materiálech a výměna zkušeností vyžaduje přímá setkání. Podpora evropské sounáležti a přenosu zkušeností však nyní záleží na otevření hranic pro všechny.

Obrázek: Fabio Mangione on Unsplash/fotomontáž: SB, weltgewandt e.V.

Ekonomické strategie pro zvládnutí krize: Videokonference

Namísto pětidenního workshopu v estonském Tartu zahájila skupina kolegů ze sedmi zemí EU sérii videokonferencí. Během nich diskutovali o podobě vzdělávací platformy, kterou v současné době vyvíjejí. První setkání bylo věnováno rozboru dvou článků. Jeden byl napsán španělskými partnery z organizace ITD – Innovación, Transferencia y Desarrollo na téma „Ekonomické strategie pro řešení krizí: Úsporná politika nebo více vládních investic?“ Druhý vytvořil kolega z polské WSEI Univerzity v Lublinu na téma: „Evropa: Soutěž nebo spolupráce“? Obě témata jsou velmi aktuální a reflektují současnou situaci v Evropě. Výměna názorů tak byla velmi podnětná a výstupy z ní využijeme při tvorbě dalších materiálů.

Naše první setkání v Praze

Česká partnerská organizace AVITEUM pozvala kolegy z Vídně (Rakousko), Tartu (Estonsko), Dublinu (Irsko), Lublinu (Polsko), Barcelony (Španělsko) a Berlína (Německo) na první projektové setkání v Praze od 7. do 9. listopadu 2019. Společně jsme naplánovali podobu a obsah vzdělávací platformy pro sociálně-ekonomické vzdělávání dospělých. Zejména jsme se znovu intenzivně zabývali cílovou skupinou a potřebami budoucích uživatelů. Diskutovali jsme o doladění ekonomických témat, která se budou zaměřovat na: trh a stát, práce, peníze, daně, dluh, migraci a globální spravedlnost. Nyní netrpělivě očekáváme první texty partnerských organizací, o kterých budeme diskutovat na příštím setkání.