NASZA PLATFORMA EDUKACYJNA JEST ONLINE

Czy chciałbyś zrozumieć, jak powstają pieniądze? Jakie są różne oblicza nierówności i jak im zaradzić? Na czym polega wzrost gospodarczy, zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój? Dlaczego żyjemy w „gospodarce długu” – i co z globalną sprawiedliwością? Czy chcesz wreszcie dowiedzieć się czegoś o podatkach bez konieczności ziewania? W takim razie zanurz się w kursach, które napisaliśmy dla Ciebie na te i inne tematy. Oferujemy krótką wersję dla przeglądu każdego tematu, jak również informacje ogólne dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej. Dla tych, którzy się spieszą, przygotowaliśmy krótkie wprowadzenie do każdego kursu. Trenerzy edukacji dorosłych znajdą również sugestie metodyczne (ćwiczenia dydaktyczne) dotyczące włączenia kwestii społeczno-ekonomicznych do swojej pracy edukacyjnej.

Oferujemy krótką wersję dla przeglądu każdego tematu, a także informacje ogólne dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej. Dla tych, którzy się spieszą, przygotowaliśmy krótkie wprowadzenie do każdego kursu. Trenerzy edukacji dorosłych znajdą również sugestie metodyczne (ćwiczenia dydaktyczne) dotyczące włączenia kwestii społeczno-ekonomicznych do swojej pracy edukacyjnej.

Nauka nie jest ulicą jednokierunkową: Możesz pogłębić swoją wiedzę w interaktywnych ćwiczeniach. Wymieniaj się pomysłami z innymi poprzez forum. Skontaktuj się z nami poprzez czat.

Ciesz się poszerzaniem swoich horyzontów i zdobywaniem cennych spostrzeżeń dzięki naszym kursom!

W naszym poradniku znajdziesz podsumowanie wszystkich kursów.

Migracja a gospodarka

Uniwersytet Ekonomiczny WSEI w Lublinie zaprosił 23.06.22 na wydarzenie mające na celu przybliżenie projektu i jego rezultatów szerszej publiczności w Lublinie. Dwaj wykładowcy uniwersyteccy dr Marcin Marczuk i prof. Tomasz Wołowiec przedstawili projekt oraz treść napisanych przez siebie kursów na temat „Europa: Competition or Cooperation?” oraz „Migration: Efekty ekonomiczne i społeczne w Europie„.

Następnie Artur Grzesiak zademonstrował interaktywną i dydaktyczną część obu kursów. Następnie zaprezentował pozostałe kursy europejskich kolegów. Pan Grzesiak podkreślił, że zawartość platformy edukacyjnej została zaprojektowana z myślą o studentach, osobach dorosłych w różnych grupach wiekowych, a także edukatorach osób dorosłych. Kursy mogą przyczynić się do tego, że tematyka ekonomiczna, jak również metody pozaformalne będą częściej przedmiotem edukacji dorosłych.

W wymianie zdań z prelegentami uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na wkład w migrację. Powód tego jest aktualny. Od czasu wojny do Polski przyjechało wiele osób z Ukrainy. Pytanie o skutki ekonomiczne i społeczne nie jest więc abstrakcyjne, ale pojawia się konkretnie w mieście, w którym się mieszka.

Nie jest to tajemnica: Warsztaty dotyczące …

… podstawowej edukacji społeczno-ekonomicznej w Lublinie/Polska

Nierówności społeczne, ekologia, klimat, mieszkalnictwo, zdrowie, sprawiedliwość płciowa itd. – prawie wszystko ma wymiar ekonomiczny. Nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, żeby zrozumieć takie powiązania. Właśnie takie podejście prezentuje nasza współpraca kolegów z siedmiu krajów europejskich. Spotkali się oni w dniach 22-26 lutego 2022 r. na pięciodniowych warsztatach na Uniwersytecie WSEI w Lublinie/Polska, aby omówić tematy społeczno-ekonomiczne i przetestować metody Economic Literacy w edukacji dorosłych.

Jedna z sesji rozpoczęła się od „ekonomicznego speed datingu” na temat nierówności społecznych. Jaki związek widzą uczestnicy między nierównościami a wiarą w siebie, jakie związki między nierównościami a zmianami klimatycznymi lub zdrowiem? W kolejnym wejściu koledzy mogli poznać definicje nierówności, aspekty historii globalnych nierówności, dzisiejsze nierówności dochodów i bogactwa między krajami i inne. Omówiono również różne sposoby, w jakie społeczeństwa przyczyniają się do emisji CO2, a tym samym do globalnego ocieplenia.

Następnie poproszono o ciekawość i intuicję, ponieważ uczestnicy eksplorowali środowisko, rozważając te pytania: „Gdzie można dostrzec nierówności?”, „Dla kogo jest (nie) budowana infrastruktura?”, „Jaką rolę odgrywają pieniądze?”, „Gdzie wokół ciebie mogą istnieć nierówności, których nie widzisz?”.

Wymiana zdań na temat eksploracji po tym przeniosła się na dyskusję o środkach minimalizujących nierówności. Przecież podział na bogatych i biednych, zdrowych i nie zdrowych, upośledzonych – nie upośledzonych itd. nie jest tylko problemem moralnym, który wiąże się z upokorzeniem dla tych, których dotyczy. Jest to problem makroekonomiczny, który dotyka całego społeczeństwa. Gospodarki nie wykorzystują swojego potencjału, a zasoby są marnowane.

W ciągu tygodnia zebrano cały bukiet tematów i metod, które posłużyły do opracowania materiałów edukacyjnych na wspólną platformę edukacyjną. Skupiono się również na kwestiach wzrostu i zrównoważonego rozwoju, opodatkowania, różnych szkół ekonomicznych, migracji, ekonomii feministycznej i dalszej digitalizacji pieniądza.

Po doświadczeniach z warsztatów online w listopadzie 2020 roku grupa projektowa zdecydowała się tym razem na wydarzenie hybrydowe. W ten sposób na ekranie obecni byli uczestnicy z czterech organizacji partnerskich w Lublinie oraz koledzy z Barcelony, Dublina i Tartu (Estonia). Umożliwiło to znacznie bardziej intensywne, inspirujące doświadczenie edukacyjne.

Informacja zwrotna od jednego z uczestników: „Teraz mam pomysł na współpracę europejską. Ekscytujące i bardzo owocne doświadczenie.”

Pieniądze, Natura, Dobrobyt: Warsztaty

„To było znacznie lepsze niż się spodziewałem”. „Wymiana i kultura informacji zwrotnej były bardzo dobre. Komentarze do artykułów były m.in istotne i niezwykle pomocne. To nie jest tak często praktykowane.” „Współpraca, to jest sens projektów unijnych”. „Duże wrażenie zrobiły na mnie interaktywne części dydaktyczne”. „Dobra atmosfera mimo komunikacji online”.

Przez tydzień, w dniach 16-20.11.2020 r., uczestnicy projektu z siedmiu organizacji w siedmiu krajach europejskich uzgodnili siedem pierwszych wkładów do platformy edukacyjnej. Z powodu kryzysu Corony warsztaty musiały być kilkakrotnie przekładane i teraz musiały odbyć się online. Omawiane tematy obejmowały Nowoczesną Teorię Monetarną (MMT), Dług, Europę i Globalne Południe, Ekonomiczne Strategie Zarządzania Kryzysami (UE), Perspektywy Przyszłości Europy: Competition or Cooperation, Public Goods and Social Welfare, Climate and Economy, and Women’s Economic Empowerment.

Wieloperspektywiczność: co to znaczy?

Tak jak różnorodne są tematy, tak różne są podejścia, które wybrali Autorzy wybrali. Podczas gdy niektórzy są zsocjalizowani z podejściem neoklasycznym neoklasycznym i nie są zaznajomieni z odwoływaniem się do kilku teoretycznych w jednym artykule, inni mają tendencję do przyjmowania (post)keynesowskiej perspektywy i kontrastują je z argumentami neoklasycznymi. Czy istnieje
tylko jeden pogląd? Jaki jest najlepszy sposób projektowania materiałów edukacyjnych, aby
aby czytelnicy wiedzieli, na czym stoją i nie byli przytłoczeni? Strona Niewymuszona, dość częsta dyskusja nad tymi pytaniami zachęcała do eksploracji innych perspektyw i refleksji nad własnymi. Jedna jest już pewne: Platforma edukacyjna będzie swoistym Gesamtkunstwerk.

Dydaktyka online

Odświeżony i pełen doświadczeń partner z Irlandii wprowadził wykorzystanie interaktywnych narzędzi online. Mentimetr, speakeasy, jamboard i padlet zostały natychmiast zastosowane w próbie przetestowania opracowanych dydaktycznych materiałów edukacyjnych razem online i w małych grupach. Poszło to zaskakująco dobrze. Uczestnicy dowiedzieli się, że niemcy spalają najwięcej węgla brunatnego na świecie, że około 80% światowych zasobów energii pierwotnej stanowią paliwa kopalne. Energii pierwotnej składa się z paliw kopalnych, ćwiczyli z bilansami banków, debatowali nad scenariuszami kryzysowymi z bilansami bankowymi, dyskutowali nad scenariuszami kryzysowymi i zbierali czynniki makro i mikro czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu firmy. I wiele więcej. Materiały zostaną teraz poprawione w świetle informacji zwrotnej i udostępnione na platformie edukacyjnej na początku 2021 roku.

Warsztaty online: doświadczenie nonsensualno-sensualne

Niemniej jednak warsztaty online mogą wypełnić lukę, ale nie mogą zastąpić intensywności i wszechstronności „prawdziwej” wymiany. Nie wszystkie części dydaktyczne mogły być zastosowane i omówione razem. Brakowało dyskusji w parach lub małych grupach podczas lunchu lub wieczorem, które mają tak pozytywny wpływ na działania grupy. Brakowało pomysłów z dyskusji podczas przerw i możliwości pogłębienia poszczególnych tematów. Większość grupy już się znała. To był nasz atut.

Edukacja społeczno-ekonomiczna jest edukacją demokratyczną

Naszym celem jest uczynienie gospodarki i społeczeństwa zrozumiałymi. Szczególnie w czasach głębokich przemian, zmian klimatycznych, zmian wymuszanych przez cyfryzację, negatywnych konsekwencji kryzysu koronnego, których należy się spodziewać dla gospodarki i bezpieczeństwa socjalnego obywateli: zrozumienie to może pomóc uniknąć popadania w interpretacji rzeczywistości, które idą w parze z pogardą dla innych osób lub grup.

Znowu, znowu, znowu: wideokonferencja

Realizatorzy projektów europejskich używali wideokonferencji już przed wybuchem pandemii korony. Również w tym projekcie przeszliśmy do współpracy przy zastsosowaniu wirtualnych narzędzi, ale zdajemy sobie również sprawę, że w szczególności praca nad treścią materiałów i wymiana metod nauczania wymaga bezpośrednich spotkań. Na naszym ostatnim spotkaniu omówiliśmy różne możliwości współpracy w czasie realizacji projektu, zarówno w formie cyfrowej, jak i inne. Rozbudzanie europejskiego ducha wśród obywateli, a także ponadnarodowe otwieranie umysłów zależy od otwarcia granic – dla wszystkich.

Zdjęcie: Fabio Mangione on Unsplash/montaż SB, weltgewandt e.V.

Ekonomiczne strategie zarządzania kryzysem: wideokonferencja

Zamiast pięciodniowych warsztatów w Tartu w Estonii partnerzy z siedmiu krajów UE rozpoczęli serię wideokonferencji w celu wymiany materiałów na opracowywaną platformę edukacyjną. Pierwsze spotkanie poświęcone było omówieniu dwóch artykułów. Jeden został przygotowany przez hiszpańskich partnerów z organizacji ITD -Innovación, Transferencia y Desarrollo pt. „Ekonomiczne strategie przezwyciężenia kryzysu: oszczędności czy rządowe programy inwestycyjne?” Drugi został opracowany przez doktora WSEI w Lublinie: „Europa: konkurencja czy współpraca?” To obecnie „gorące tematy”, które dobrze pasują do obecnej sytuacji w Europie. Wymiana opinii była odpowiednio stymulująca i owocna.

Nasze pierwsze spotkanie w Pradze

Czeska organizacja partnerska Aviteum zaprosiła kolegów z Wiednia/ Austria, Tartu/ Estonii, Dublina/ Irlandii, Lublina/ Polski, Barcelony/ Hiszpanii i Berlina/ Niemcy na pierwsze spotkanie projektowe w Pradze w dniach 7-9 listopada 2019 r. Wspólnie zaplanowaliśmy projekt i zawartość platformy e-learningowej dla edukacji społeczno-ekonomicznej dorosłych. W szczególności po raz kolejny intensywnie zajęliśmy się grupą docelową i potrzebami przyszłych użytkowników. Rozmawialiśmy o dopracowaniu tematów ekonomicznych, którymi należy się zająć: rynek i państwo, praca, pieniądze, podatki, dług, migracja i globalna sprawiedliwość. Teraz z niecierpliwością czekamy na pierwsze teksty innych organizacji partnerskich, aby omówić je wspólnie na kolejnym spotkaniu.