2050: Europa neutralna klimatycznie

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła „”Europejski Zielony Ład””, który stanowi zbiór inicjatyw politycznych, których wspólnym celem jest uczynienie Europy neutralną klimatycznie w 2050 roku. Ursula vod der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej stwierdziła, że: „”Europejski Zielony Ład to nasza nowa strategia wzrostu. Pomoże nam ograniczyć emisje, jednocześnie tworząc miejsca pracy.”” Komisja zaproponuje europejskie prawo klimatyczne, które przyniesie nowe przepisy dotyczące gospodarki cyrkularnej, rolnictwa, zasobooszczędnego budownictwa czy różnorodności biologicznej. Komisja Europejska planuje inwestować we wszystkie sektory gospodarki, aby osiągnąć swój ambitny cel, jakim jest przekształcenie UE z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną. We wrześniu 2020 roku KE ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty badawcze i innowacyjne, które stanowią odpowiedź na kryzys klimatyczny i pomagają chronić unikalne ekosystemy i różnorodność biologiczną Europy. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669

Polski system opieki zdrowotnej jest coraz lepszy …

… Ale nadal Polska pozostaje w tyle.

Eksperci z OECD i Obserwatorium przygotowali zestaw 30 Krajowych Profili Zdrowotnych, obejmujących wszystkie państwa członkowskie UE, a także Islandię i Norwegię.1 Od 2000 r. przewidywana długość życia w chwili urodzenia wzrosła w Polsce o cztery lata, ale pozostaje o trzy lata poniżej średniej UE. Według Raportu o stanie zdrowia w UE 2019 polska ludność ma jedną z najniższych przewidywanych długości życia w Europie. To zaledwie 77,8 lat w porównaniu do średniej UE wynoszącej 80,9 lat. Nic dziwnego, że w porównaniu z innymi krajami UE mniej Polaków deklaruje stan zdrowia. W 2017 r. Tylko 59% polskiej populacji deklarowało, bycie w dobrym zdrowiu, w porównaniu z dwiema trzecimi w całej UE.

Słaba efektywność systemu opieki zdrowotnej jest jednym z wielu powodów. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest głównie na państwowym systemie ubezpieczenia społecznego, w którym opieka zdrowotna jest nadzorowana przez Ministerstwo Zdrowia i samorządy. Istnieje kilka prywatnych szpitali, ale ich udział w porównaniu do placówek państwowych wyniósł w 2015 r. zaledwie 5%. Chociaż prywatne szpitale są zwykle bardziej efektywne niż publiczne, ich rentowność w dużej mierze zależy od zamówień publicznych 2. Niestety udział wydatków publicznych na opiekę zdrowotną w Polsce, zarówno pod względem udziału w PKB, jak i per capita, należy do najniższych w Europie. Ten niski poziom finansowania jest niewystarczający, aby zapewnić szybki dostęp do opieki wysokiej jakości, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej wynikające ze starzenia się społeczeństwa. W konsekwencji poziom niezaspokojonych potrzeb w zakresie opieki medycznej w Polsce jest wyższy niż średni w UE, ponieważ Polska boryka się z dotkliwym niedoborem pracowników służby zdrowia.

Zdjęcie Camilo Jimenez na Unsplash

1 Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en

2 Więcej informacji na: http://www.szpitale.org/wp-content/uploads/2017/10/Zeszyt_statysstyczny.pdf

Podatki i droga do ożywienia

Albo politycy mają odwagę redystrybucji bogactwa albo zbliżają się poważne konflikty. Tak czy inaczej, można czasem usłyszeć, gdy przychodzi do pytania, kto płaci za Coronę pandemię i jak powinno przebiegać ożywienie gospodarki. Co na to mówią ekonomiści?

Alfie Stirling i Sarah Arnold z „New Economics Foundation” wyjaśniają sytuację w Wielkiej Brytanii i dyskutują o tym, kiedy podatki powinny być podnieść lub obniżyć. Pewne jest, że „…rząd nie powinien podnosić podatków podczas kryzysu. Bardziej niż czegokolwiek innego, gospodarka potrzebuje pieniędzy w kieszeniach ludzi – zwłaszcza tych najbiedniejszych. zwłaszcza najbiedniejszych, którzy najbardziej potrzebują gotówki i są najbardziej skłonni ją wydać. i najprawdopodobniej je wydadzą.” Argumentują przeciwko oszczędnościom, które obejmują m.in. wyższy VAT i cięcia. Wręcz przeciwnie, najlepszym sposobem były rządowe inwestycje: „O wiele lepszym sposobem na pobudzenie popytu teraz byłyby bezpośrednie inwestycje rządowe. Mogłyby się one pojawić w formie pobudzenia usług publicznych poprzez zwiększenie usług publicznych poprzez zwiększenie zarówno płac, jak i liczby miejsc pracy dla kluczowych pracowników, jak również poprzez inwestycje w bardzo potrzebną infrastrukturę ekologiczną i społeczną – taką jak izolacja domów i elektryczność. infrastrukturę ekologiczną i społeczną – taką jak izolacja domów i transport zelektryfikowany – oraz mieszkania socjalne”.